Laatst gewijzigd 30 augustus 2018

Brightlot is een handelsnaam van Brightlot B.V. Deze bepalingen zijn van toepassing bij elk gebruik van de site www.brightlot.nl en haar onderdelen door bezoekers. Toegang tot en gebruik van de site van Brightlot betekent dat u als gebruiker met deze voorwaarden instemt.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en is voor algemeen gebruik bedoeld. Ondanks de constante zorg en het beheer om de website juist en volledig te houden kan aan de inhoud en werking van deze website en daarop getoonde informatie geen rechten worden ontleend. Brightlot en derden en/of gelieerden maatschappijen die betrokken zijn bij het beheer van de website zijn niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door bezoek of gebruik van deze website.

1 TOEGANG

Gebruik maken van deze site is kosteloos en mag alleen volgens deze site-voorwaarden. Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen kan de toegang tot (onderdelen van) de site ontzegd worden. Brightlot kan te allen tijde besluiten de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates.

2 GEBRUIK

Het is de gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of deze site-voorwaarden zijn. Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

Handelingen welke niet zijn toegestaan zijn in ieder geval:

 • Inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Hacken van het WordPress systeem of plug-ins.

3 INFORMATIE

Voor zo ver op enig moment de mogelijkheid bestaat om vragen, reacties en dergelijke te posten op de website, is Brightlot niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van gebruikers. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Brightlot voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de site.

4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Brightlot en van derden rusten. Te denken is onder andere aan: logo’s, tekst, beeld, programmatuur, foto’s en grafische vormgeving van de site.

Het is niet toegestaan onderdelen van de site elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

PRIVACY

Brightlot respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om je van dienst te zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens van u nodig. Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacy bepalingen leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.brightlot.nl en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”).

1 VERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Brightlot is Brightlot B.V., Entrada 500, 1114 AA AMSTERDAM, ingeschreven in het handelsregister met nummer 35782003.

U kunt Brightlot bereiken via de onder 11 genoemde contactgegevens.

2 DOEL VAN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van marketing en communicatie. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de website en het verzenden van emailnieuwsbrieven, en voor statistische- en analysedoeleinden, met het oog op managementinformatie ten behoeve van onszelf en onze cliënten en met het oog op de ontwikkeling van informatieproducten ten behoeve van derden. In deze informatieproducten wordt informatie alleen op geaggregeerd niveau verwerkt opdat deze niet tot natuurlijke personen is te verwerken.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met jou sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en derden. Voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies vragen wij jouw toestemming. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken.

Het kan voorkomen dat wij je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek dat wij uit laten voeren door een verwerker. Wij gebruiken deze gegevens om onze service en dienstverlening te beoordelen en verbeteren. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Jouw antwoorden delen wij alleen met onze opdrachtgevers en worden nooit openbaar gemaakt.

3 WELKE PERSOONSGEGEVENS

Indien je de website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • De naam van de browser die je gebruikt;
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt;
 • De serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt;
 • Het device dat je gebruikt;
 • Locatiegegevens;
 • Surfgedrag en acties.
  Indien jij je registreert en/of gebruik maakt van onze diensten verwerken wij daarnaast de volgende persoonsgegevens:
 • Naam;
 • Geslacht;
 • NAW bedrijf
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten.

4 HERKOMST VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van vastgoedeigenaren, handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

5 ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.

Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door ons (al dan niet ten behoeve van onze klanten) ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners.

6 DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Jouw persoonsgegevens worden door Brightlot in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen jou en Brightlot of een in jouw belang gesloten overeenkomst tussen Brightlot en een derde, of omdat jij met de doorgifte hebt ingestemd.

7 BEWAARTERMIJN

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden.

8 COOKIES

Een cookie is een tekstbestand dat door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.

Wij kunnen cookies gebruiken om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, je onze website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.

9 BEVEILIGING

Brightlot maakt gebruik van een EV SSL certificaat van Xolphine die de verbinding tussen de website en de server versleutelt. De website server wordt beveiligd door hostingbedrijf TransIP, zij doen geen mededeling over de exacte beveiligingsmaatregelen omdat dat meer gerichte aanvallen mogelijk maakt. TransIP doet alles dat redelijkerwijs verwacht kan worden om de server te beveiligen. Verder is alle gebruikte website software up to date en er wordt gebruik gemaakt van een firewall.

10 JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om Brightlot te verzoeken om inzage in jouw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Brightlot te verzoeken om de gegevens te wissen.

In bepaalde gevallen mag je ons vragen om een kopie van jouw gegevens en om doorgifte van deze kopie aan een andere partij.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien je gebruik wilt maken van jouw hiervoor genoemde rechten kun je contact opnemen met Brightlot per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Brightlot neemt een besluit op jouw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

11 CONTACT

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van jouw hierboven genoemde rechten, kan je contact opnemen met ons via:

Brightlot B.V.
Entrada 500
1114 AA AMSTERDAM

Tel: 020-2441027
Email: info@brightlot.nl
KvK: 35782003

Wijzigingen
Brightlot behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Veertien dagen na bekendmaking op deze site treden deze wijzigingen in. Controleert u deze voorwaarden daarom regelmatig voor een update.

In geval van inbreuk op de rechten en site-voorwaarden van Brightlot behoudt Brightlot zich het recht voor om deze met alle middelen rechtens te (doen) handhaven.